Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Günümüzün çalışma koşulları işletme sahiplerine, güvenli bir üretimi sağlayacak çalışma alanı oluşturması bakımından büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu çerçevede patlamadan korunma dokümanı olarak bilinen uygulama, iş yerinin özellikle kimyevi maddeler veya yanıcı&parlayıcı ortamlardan kaynaklanan bir patlama / sızıntı riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik, genel risk analizi çalışması sonrasında ortaya çıkan önlem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir uygulamadır. Bu tip riskleri taşıyan işletmeler, personelinin güvenli çalışma ortamını sağlamak yanında çevre (ekosistem), diğer işletmelerde çalışanlar ve yakın çevrede yaşayan halkın da güvenliğini düşünmek zorundadır.  Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından oldukça sıkı denetime tabi tutulan iş yerleri bu dokümanı hazırlamak suretiyle yetkili mercilere söz konusu iş yerinde güvenliği tam olarak sağladığına yönelik resmi bir beyandır. Dolayısıyla bu belgelerin hazırlanması ile yasal makamlara işletme sahibi olarak resmi taahhütte bulunulmuş olacaktır. Bunun yanı sıra ilerleyen tarihlerde yapılacak bakanlık denetimlerinde gerek çalışanların güvenliği gerekse üretimin yapıldığı çevrenin korunması yönünde görülecek bir takım aksaklıkların dokümanda beyan edilenin tersi çıkması durumda işletmeler büyük cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Profesyonellik Gerektirir

İş yeri güvenliği kapsamında ilgili bakanlıklar tarafından yürürlüğe konulan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ile İSG ( İş Sağlığı ve Güvenliği) yönetmelikleri işyerleri tarafından alınması gereken tedbirlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemiştir. Yasal statüde profesyonel şekilde OSGB firmaları tarafından sunulan bu hizmetlerden işletmelerin azami ölçüde yararlanmaları akıllıca bir davranış olacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı işletme sahiplerinin patlamadan korunma dokümanı hazırlatırken son derece dikkatli ve kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyacakları kesindir. Üstelik işletmenin her türlü güvenliği sağladığına dair resmi bir beyanı nedeniyle olası bir patlama ve sonrasında yaşanacak tüm olumsuzlukların hukuki ve vicdani bakımdan işletmenin sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekir. Böylesine istenmeyen bir durumda firma açısından altından kalkılamayacak bir sürecin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Son derece ince hesaplamalar gerektiren PKD (patlamadan korunma dokümanı) oldukça yanlış ve bakanlık tarafından kabul edilmeyen bir uygulama olan bölge 1- bölge-2 bölge-0 gibi sakıncalı yöntemlerle salt düşük maliyet gözetilerek hazırlanması durumunda, uzun uğraşlar ve bekleyiş sonucu ortaya çıkan dokümanların geri dönmesi kuvvetle muhtemeldir. Bunlardan daha da önemlisi; işlemler doğru yapılmadığı için olası tehlikeler için yeterli önlem alınamamaktadır. Bu durum her şeyden öte işletmenin çalışmaya ayırdığı bütçenin boşa gitmesi ve emniyetsiz çalışma ortamının devam etmesi anlamını taşır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Boşalma Kaynaklarına Göre Hazırlanmalı

İçerisinde yasaların gerektirdiği şekilde aritmetiğe dayalı yoğun hesaplamaların bulunduğu patlamadan korunma dokümanı özensiz bir şekilde alelade bir çalışma ile ortaya çıkarılamaz. Son derece hassas ve titizlikle takip edilen bir sürecin sonunda oluşturulan bu çalışma talep edilen standartlar çerçevesinde (boşalma kaynaklarının esas alındığı hesaplama) ile hazırlanmak zorundadır. Ayrıca Bakanlıklar tarafından işyerlerini denetlemekle yükümlü İş Teftiş Kurulu incelemelerinde müfettişlere ibraz edilmesi zorunlu olan bu belge, işletmenizin gelecekteki statüsünün belirlenmesi bakımından son derece önemli bir aşamadır. Fakat endişe etmenize hiç gerek yok. Gerekli yasal mevzuatı sizler için en hassas bir şekilde takip eden Apak OSGB firmamız çalışma öncesinde işyerinize ziyaretlerde bulunarak sahada gerekli tespitleri yapar ve dokümanın her aşamasında başarıyı hedefler. Üretim sahasında gerçekleşen fizibilite ardından sizlere sunulacak alternatifler üzerinde konsensüs sağlanması halinde süreç başlamış olur. Lütfen patlamadan korunma dokümanı gibi önemli bir konuda adım atmadan önce bu alanda profesyonel çözümler geliştiren firmamıza danışmayı ihmal etmeyiniz. Maksimum ölçüde uygun maliyetlerle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi günün her saatinde arayabilirsiniz. Sizinle çalışmaktan büyük mutluluk duyarız.
 

#patlamadankorunmadökümani #osgb #issagligiguvenligi #pkd #izmirosgb #apakosgb