Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ na göre, çalışan sayısına bakılmaksızın ÇOK TEHLİKELİ ve TEHLİKELİ sınıftaki işyerleri yanında, çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmelerin iş güvenliği uzmanlığı hizmetini düzenli bir biçimde alması gerekmektedir.
Bünyemizde bulunan A, B ve C sınıfı, tecrübeli ve dinamik iş güvenliği uzmanlarımız, mevzuatımızın emrettiği görevlerin tamamını, yüksek iş disiplini anlayışı ile yerine getirmektedir.


Mevzuat gereği rutin hizmet alması gereken işletmelerde iş güvenliği uzmanlarımız;
-    İşverenlere veya işveren vekillerine rehberlik yapma,
-    İşletmenin risk analizi / değerlendirmesinin hazırlanması, yenilenmesi ve revizyonu,
-    İşletmenin acil durum planının hazırlanması, yenilenmesi ve revizyonu,
-    Saha incelemeleri,
-    Eksikliklerin /uygunsuzlukların tespit edilerek işletmenin tüm özelliklerini dikkate alınarak çözüm yolları önerme,
-    Mevzuat tarafından emredilen eğitimlerin verilmesi ve sertifikasyonu,
-    İşletmede yapılan işlere özgü tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları eğitiminin verilmesi ve sertifikasyonu,
-    İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul üyelerinin eğitimini verme, kurul toplantılarına katılım ve toplantı tutanaklarının düzenlenmesi,
-    İşletmede kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi,
-    Ortam ölçümleri ihtiyacının belirlenmesi, hizmet tedarikçisinin akreditasyonunun incelenmesi, ölçümlere refakat ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi,
-    Yıllık periyodik kontrolü yapılması gereken makine / ekipman / tesisatın belirlenmesi, kontrol periyotlarının takibi, periyodik kontrol raporlarının incelenmesi,
-    Yıllık faaliyet planı ve yıllık eğitim planı hazırlanarak işveren onayına sunulması,
-    Yıllık değerlendirme raporu hazırlama,
-    Çalışan temsilcisi seçimi ve eğitimi,
-    Çalışma ve kullanım talimatı hazırlama,
-    Şirket İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hazırlanması,
-    Gürültü eylem planı hazırlanması,
-    Çalışma izinlerinin oluşturulması,
-    İş sağlığı ve güvenliği sisteminde görevli diğer taraflarla koordineli çalışma,
-    İşyerinin kalite standartlarına uygun çalışma yürütme,
-    Tespit ve önerilerin, işveren veya işveren vekiline yazılı olarak bildirimi, 
-    Alt işveren (taşeron) faaliyetlerinin takip edilmesi,
-    Geçici yüklenici faaliyetlerinin takip edilmesi,
-    Mevzuat takibi,
-    Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması,
-    İş kazalarının ve meslek hastalıklarının takibi, kök neden analizinin yapılması, tekrarlamasını engellemeye yönelik önerilerde bulunma ve iş kazası / meslek hastalığı sonrasında işbaşı eğitiminin verilmesi, 
-    Ramak kala olay bildirim sisteminin kurulması, yapılan bildirimlerin incelenmesi, kök neden analizi yapılması ve kaza haline dönüşmemesi için önlem planlayarak önerme,
-    İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme adına yapılan işlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi vb. görevleri, standart olarak yerine getirmektedir.


Farklı sektörlerdeki tecrübelerimiz ışığında, işletmenize en uygun öneriyi oluşturabiliyor, şirket dışından hizmet alınması gereken durumlarda uygun tedarikçiler ile buluşmanızı sağlıyoruz.
Eksiklik / uygunsuzluk giderme amacıyla önerilerin oluşturulmasında işletmenizin ekonomik durumu, teknolojik altyapısı ve idari yapısı mutlaka göz önünde bulunduruyor, sorunların öncelikle işletme içi yetenekler ile çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Özel durumlarda, soruna en doğru çözümü bulabilmek için ekip olarak durumu inceliyor ve öneride bulunuyoruz.
İşletme körlüğünün sadece işletmede sürekli çalışanlarda yaşanmadığının, nadir de olsa iş güvenliği uzmanları arasında da görülebildiğinin farkındayız. Böyle bir körlükle herhangi bir uygunsuzluğu atlamamız durumunda ya çalışanın, ya işverenin ya da her ikisinin bir bedel ödemek zorunda kalacaklarının da farkındayız. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için, işletmede görevlendirdiğimiz uzmanımızın sınıfına bakmaksızın, tecrübeli A sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla işletmenizi ve yürüttüğümüz faaliyetleri, yerinde gözden geçiriyoruz.
Kullandığımız özel yazılım ile işletmenize ait tüm gereklilikleri dijital platformda tutuyor, bilgisayar, hatta cep telefonlarımızla anında bu verilere ulaşarak güncelleyebiliyoruz. 


Bünyemizde çalışan tüm iş güvenliği uzmanlarımızın çalışmalarını dijital platform üzerinden takip edip gerektiğinde müdahale edebiliyoruz.
Tüm maliyetine rağmen, işletmemizde bulunan tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini ayrı ayrı mobil hare getirmiş durumdayız. Bu sayede hem rutin işletme ziyaretlerimizi düzenli şekilde yapabiliyor hem de ihtiyaç duyduğunuz anda hızlı reaksiyon verebiliyor, hizmetlerimize dinamizm katabiliyoruz.
Çok önemli bir hizmetin tedarikçisi olduğumuzun farkındayız ve bu nedenle her kademedeki çalışanlarımıza ve yöneticilerimize, her an ulaşılabilmeniz için telefonlarımız kesinlikle kapatmıyoruz.