Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

Dünya genelinde her gün ortalama 6.027 insan iş kazaları ve meslek hastalıklarından hayatını kaybediyor ve bilinenin aksine bu kayıpların çok büyük bölümü meslek hastalıklarından kaynaklanıyor. 
Dünya ortalamasına göre her 1000 çalışandan 4 ile 12 sinde meslek hastalığı görülüyor. Ülkemizde ise bildirilen meslek hastalığı sayısı yok denecek kadar az. Bu konudaki istatistiklerimiz, bildirimlerin yapılmaması ve kayıt dışı çalışanlar nedeniyle son derece yetersiz. İşte bu noktada ortam ölçümleri olarak bilinen sistem devreye girerek işyeri genelinde çalışanların maruz kaldığı ve sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek etmenlerin ölçümlenmesi çok önemli hale geliyor . Ülkemizde de 6331 sayılı kanun çerçevesinde yasal düzenlemeler ve ilgili yönetmeliklerle desteklenerek disipline edilen ortam ölçümleri çalışması firmalar açısından zorunluluk teşkil etmesinin yanında risklerin doğru tespit edilmesi ve doğru önlemler alınması açısından da hayatı nitelikte.

 

Ortam Ölçümleri ve Maruziyet Ölçümleri İle Bir Arada Gerçekleştirilmelidir

Aslında genel bir kavram olan ortam ölçümleri geniş bir alanda risklerin ekarte edilmesini sağlar. Dolayısıyla alınacak tedbirler kapsamında ilk etapta can ve mal emniyeti açısından en tehlikeli kısım olan gazlar üzerine odaklansa da gazların dışında daha pek çok fiziksel ve kimyasal risk faktörünün çalışan sağlığını etkilediği bilimsel verilerle ortaya konulmuş bir gerçekliği oluşturuyor. Buradan hareketle aynı yasal zorunluluk çevresinde insan sağlığını birebir etkileyen diğer faktörlerinde değerlendirilmesi ve ilave önlemlerin alınması gerekecektir.

Bu çerçevede fiziksel risk etmenlerinin ölçümlenmesi için;

  • Gürültü ölçümü
  • Aydınlatma ölçümü
  • Toz ölçümü
  • Termal konfor ölçümü
  • Hava akım hızı ölçümü
  • Titreşim ölçümü

Kimyasal risk etmenlerinin ölçümlenmesi;

  • Uçucu organik veya inorganik gaz ölçümü (VOC)
  • Ortam CO ve CO2 ölçümleri
  • Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gaz ölçümleri
  • Ağır metal maruziyet ölçümleri gibi ölçümlerin, işletmede var olabileceklerin önceden belirlenerek yaptırılması gerekir

Yapılacak ölçümlerin neler olduğu, hangi noktalarda yapılması gerekliliği konusunda iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ortaklaşa karar vererek işvereni yönlendirmelidir.
Ortam ölçümleri, konusunda uzman laboratuvarlar tarafından yapılmalıdır. Bu şirketlerin sadece TÜRKAK Akreditasyonu olması yetmemektedir. Sadece bu akreditasyona sahip şirketler tarafından yapılan ölçümlerin sonuçları bakanlıkça kabul edilmemektedir. Ölçümlerin ÇSGB tarafından akredite edilmiş olan laboratuvarlara ve yine akredite edilmiş yöntemler ile yapılması gerekmektedir. 
Ölçüm sonuçları iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından değerlendirilmeli, ortaya çıkan sorunlar için uygun çözümler yine iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından önerilmelidir.

İşverenler ise kendilerine iletilen önlemleri uygulamaktan, çalışanların sağlığını korumaktan sorumludur.
Ortak sağlık güvenlik birimleri, gereken ölçümlerin planlanması, akredite çözüm ortaklarının kimler olduğunun tespiti, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve etkin çözüm önerilerinin sunulmasında işverenler desteklemekte, yüklerini büyük ölçüde azaltmaktadır.

 

#ortamölçümleri #işyerihekimi #işgüvenliğiuzmanı #ortaksağlıkgüvenlikbirimi #osgbhizmetleri #apakosgb