6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut şartların iyileştirilmesi için işverene ve çalışanlara görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükler düzenleyen 39 maddelik ve 5 bölümlük bir kanundur.

Birinci bölümde amaç, kapsam, istisnalar ve tanımlar

İkinci bölümde işveren ve çalışan personelin hak ve yükümlülükleri

Üçüncü bölümde konsey, kurul ve koordinasyon

Dördüncü bölümde teftiş ve yaptırımlar

Beşinci bölümde geçici hükümler bulunur.

İşverenin, çalışanların ve devletin yükümlülükleri isg kanununda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek için kurulan işyeri sağlığı ve güvenliği kuruluş birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkilendirme, görev, yetki ve sorumluluklarının ve çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir. Bu yönetmelik 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki iş yerleri içindir.

 

İşverenin iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İle İlgili Yükümlülükler

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri bulunur.

1-Tedbir almak, uygulatmak ve uygulanmasını izlemek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilerin ilk yardım ve acil tedavileri ile koruyucu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı görevlendirmek, çok tehlikeli bir iş yerine sahipse ilave olarak sağlık personeli barındırmak yükümlülüklerindendir.

2-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için nitelikli personelinin bulunmaması halinde OSGB’lerden destek alabilir.

3-İşveren iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanını tam süreli görevlendirdi ise iş sağlığı ve güvenliği birimi kurar.

4-İş sağlığı ve güvenliği için kurulan birimler arası iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

5-İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş kanununa göre geçerli yetki belgeleri ile çalışmasından sorumludur.

6- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü bulunur.

7- İş sağlık ve güvenliği kayıtları ve onaylı deftere ait yükümlülükleri vardır.

#yönetmelik #işSağlığıVeGüvenliği #osgb #osgbHizmetleri #izmirOsgbFirması #apak #apakOsgb